Leerlingondersteuning

We besteden veel aandacht aan de ondersteuning van leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de schoolloopbaan van elke leerling zo soepel en prettig mogelijk verloopt. De kleinschaligheid binnen het gebouw en het werken in kleinere teams zorgen ervoor dat iedere leerling gezien en gekend wordt. Vanuit de visie op onderwijs en ondersteuning onderscheiden we drie niveaus van ondersteuning: de dagelijkse begeleiding, de basisondersteuning en de extra ondersteuning. De steun van de ouders is voor ons bij alle niveaus van ondersteuning uitermate belangrijk; samen bereiken we veel meer.

Dagelijkse begeleiding
Centraal in de begeleiding van de leerlingen staat de mentor. De mentor houdt de studieresultaten van zijn leerlingen bij en is voor de leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt. Als docenten zich om uiteenlopende redenen zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling zullen zij als eerste de mentor inlichten. Deze onderzoekt de situatie en informeert zijn collega’s over het resultaat daarvan.
De school organiseert een aantal begeleidingsactiviteiten die vallen onder de dagelijkse begeleiding:
    - Mentoruur
       
Elke klas heeft een ingeroosterd mentoruur. Er is een mentorprogramma met de gehele klas en de mentor
       voert individuele gesprekken met de leerlingen. Ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken.
       Dat kan door een telefoontje of een mailtje, of als dat prettiger is met een gesprek op school.
    - Studiebegeleiding
       Als een leerling een leerachterstand heeft opgelopen of een deel van de stof niet begrijpt of niet weet hoe hij
       een bepaald onderwerp moet aanpakken, gaat hij in gesprek met de docent. Samen maken ze afspraken voor
       extra begeleiding. Daarnaast bieden we leerlingen studiebegeleiding aan.
    - Huiswerkbegeleiding
       Een leerling kan gebruikmaken van het studieplein. Hier kan een leerling onder toezicht met een beetje
       begeleiding huiswerk maken en leren.
    - Playing for succes
       Dit is een naschools programma voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten
       van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Basisondersteuning
Als de docenten en de mentor constateren dat de ondersteuning vanuit de dagelijkse begeleiding niet afdoende is, zal de mentor na overleg met de ouders en de leerling specialisten in school raadplegen en zo nodig inschakelen. Voorbeelden zijn ondersteuning bij faalangst, examenvrees, dyslexie en stagnatie op het gebied van taal, rekenen en wiskunde. De ingeschakelde specialist informeert docenten en verzorgt rapportage in het leerlingvolgsysteem. Het contact met de ouders wordt afhankelijk van de problematiek, onderhouden door de mentor of de specialist.

Extra ondersteuning
Als bovenstaande ondersteuning niet afdoende blijkt te zijn, schakelt de mentor de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator verzorgt de ondersteuning niet zelf, maar begeleidt leerlingen wel naar de meest passende ondersteuning binnen en/of buiten de school. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van problemen in de thuissituatie, angstproblematiek of gedragsproblemen waarbij ingezet wordt op (oplossingsgerichte) gesprekken met schoolmaatschappelijk werk of een trajectbegeleider binnen de school. Ook kan er gezocht worden naar een oplossing buiten de klas. Dit kan in de vorm van tijdelijke plaatsing in de trajectklas. Dit is een voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag. De bedoeling is dat leerlingen zoveel mogelijk het lesrooster van hun eigen klas volgen, maar dat zij (tijdelijk) terug kunnen vallen op de trajectklas als dat nodig mocht blijken.

Voor leerlingen die gebruikmaken van extra ondersteuning wordt in de meeste gevallen een TOP dossier aangemaakt door de trajectbegeleider. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het is een webbased hulpmiddel waar leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals handelingsgericht in samenwerken. Het is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en plan van aanpak in één document.

Een overzicht van alle vormen van ondersteuning kunt u vinden op de ondersteuningskaart. De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat elke school over een schoolondersteuningsprofiel beschikt. Daarin legt de school (schoolbestuur) eenmaal per vier jaar vast welke begeleiding en ondersteuning de school kan bieden. Klik hier voor de pagina van het Trinitas College met meer informatie over passend onderwijs. Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van het Trinitas College.

Ondersteuningscoördinator

mw F. (Fiona) Pronk
f.pronk@trinitascollege.nl