Schoolgids Han Fortmann

In de Schoolgids is van alles over huidige schooljaar (o.a. lestijdenrooster, vakanties, regels en afspraken, belangrijke adressen telefoonnummers) te lezen. Elke school heeft een eigen gids, hier is de Schoolgids Han Fortmann Schoolgids 2018-2019 te downloaden. De Schoolgids 2019-2020 verschijnt rond half september 2019.

Schoolkosten 

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is voor het Han Fortmann vastgesteld op
€ 120,- (excl. klassenactiviteit). Als de factuur betaald wordt binnen 30 dagen na de verzenddatum, dan wordt een korting verleend van € 5,- per leerling.
De vaststelling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de bestemming ervan gebeurt altijd met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Het Trinitas College maakt gebruik van het betalingssysteem WIS Collect. Voor alle te betalen bedragen ontvangt u een mail met een link naar een digitale factuur.

In principe zijn er voor ouders - naast de ouderbijdrage - geen extra kosten tijdens een schooljaar.
Er zijn op dit uitgangspunt een aantal uitzonderingen:

 • Voor het Han Fortmann is besloten om de klassenactiviteit met de mentor buiten de ouderbijdrage te houden. Dit kan betekenen dat er in de loop van het jaar voor een klassenactiviteit een bedrag van maximaal
  € 20,- gevraagd wordt;
 • kosten voor woordenboeken, atlas en de rekenmachine vallen buiten het ‘gratis leermiddelenbeleid’ en worden ook niet uit de ouderbijdrage betaald;
 • ook gymkleding, gebruiksmateriaal (schriften, pennen, enz.) moeten voor eigen rekening gekocht worden;
 • onvoorziene omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken aan ouders een extra bijdrage te vragen als de reële uitgaven hoger uitvallen dan de begrote; gelukkig komt dit zeer sporadisch voor;
 • Havoleerlingen kunnen kiezen voor het vak BSM (beweging sport maatschappij). Bij die keuze is er een verplichte eenmalige bijdrage voor de aanschaf van trainingspakken van maximaal € 70,-; de spullen zijn dan eigendom van de leerling;
 • Voor ouders van de leerlingen van de tto-klassen wordt gedurende de zesjarige opleiding een verplichte extra bijdrage van € 350,- per jaar gevraagd voor een aantal specifieke onderwijsactiviteiten. In de onderbouw wordt van dit bedrag jaarlijks € 160,- gespaard voor een reis naar Engeland in de derde klas. In de bovenbouw wordt de bijdrage gereserveerd voor het afleggen van het Cambridge examen in de vierde klas en het IB-examen in de zesde klas;
 • In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan extra cursussen (DELF, Cambridge, Goethe, elementair boekhouden). Deze cursussen brengen extra kosten met zich mee. Ook het vak CKV kan mogelijk extra kosten met zich mee brengen;
 • Leerlingen van het gymnasium krijgen in het vierde leerjaar gelegenheid deel te nemen aan een reis naar Griekenland. De kosten voor deze reis bedragen ca. € 900,-. Voor leerlingen/ouders bestaat de mogelijkheid vanaf het tweede leerjaar door middel van maandelijkse incasso's voor de reissom te sparen;
 • Voor leerlingen die havo 4 voor de tweede keer volgen en leerlingen die in havo 4 instromen vanuit Johannes Bosco of een andere school geldt een eigen bijdrage van € 150,- bij deelname aan de stedenreis;
 • Deelname aan een reis naar het buitenland, bijvoorbeeld de Ravensbrückreis is geheel vrijblijvend. Er kan wel een bijdrage in de kosten worden gevraagd;
 • Klik hier voor meer informatie over de ouderbijdrage.
 • Met ingang van schooljaar 2017-2018 geldt voor de nieuwe brugklasleerlingen, dat zij in het bezit dienen te zijn van een notebook. Dit notebook kan via school worden aangeschaft. Klik hier voor meer informatie.