Oudervereniging Han Fortmann

I Commissies oudervereniging Han Fortmann I Huishoudelijk reglement I Statuten I
Actuele documenten I Alle documenten vanaf 2014 I

Doelstellingen en werkwijze Oudervereniging Han Fortmann
Alle ouders van de leerlingen van het Han Fortmann zijn automatisch vertegenwoordigd in de Oudervereniging Han Fortmann. De Oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad. De Ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Deze raad bestaat uit ca. 10 ouders. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

Waar houdt de “Oudervereniging Han Fortmann” zich mee bezig?
Er wordt door de Oudervereniging een aantal malen vergaderd gedurende een schooljaar (ca. 7 keer).
Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken: o.a. werkzaamheden van de verschillende commissies, de medezeggenschapsraad en informatie vanuit school en ouders.
Tevens is er ca. 6 keer per jaar overleg tussen de directie van het Han Fortmann en het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad.

Bestuursleden
De bestuursleden worden door de ouders in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gekozen en benoemd voor de periode van 3 jaar, met als voorwaarde dat een kind van de ouder op school zit. Herbenoeming voor een volgende termijn is mogelijk. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap van de oudervereniging automatisch te vervallen. Indien U als ouder actief wilt deelnemen in de Ouderraad en in één van de commissies, kunt U zich aanmelden als lid via onderstaande contactmogelijkheden.

Contact secretariaat :
Adres:
Oudervereniging Locatie Han Fortmann
Beukenlaan 1
1701 DA Heerhugowaard

Postadres:
postbus 73
1700AB Heerhugowaard

Email: oudervereniginghfc@trinitascollege.nl

VoorzitterSecretaris PenningmeesterLeden
dhr. P. Roodmw. C. Bleeker dhr. I. Struiksmadhr. J. Mollet
    dhr. R. Tavenier
    mw. D. Rippens
    mw. J. Smits
    

mw. M. Loendersloot